Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Nabava konzerviranog povrća, tjestenine, začina i ostalih prehrambenih proizvoda

Rok za dostavu ponuda:
31.03.2023. u 15:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • Poziv_JN_2023-11_Nabava_konzerviranog_povrća__tjestenine__začina_i_ostalih_prehrambenih_proizvoda.pdf
 • Troškovnik - nabava konzerviranog povrća tjestenine i začina.xlsx

Nabava piletine, puretine i jaja za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Rok za dostavu ponuda:
31.03.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • Poziv_JN_2023-9_Nabava_piletine__puretine_i_jaja_za_potrebe_kantine_upravne_zgrade_Hrvatskih_voda_u_Zagrebu.pdf
 • Troškovnik - piletina, puretina i jaja za potrebe kantine Hrvatskih voda u Zagrebu.xlsx

Nabava svinjetine i junetine za potrebe kantine upravne zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu

Rok za dostavu ponuda:
31.03.2023. u 12:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
6.600,00 EUR
 • Poziv_JN_2023-8__Nabava_svinjetine_i_junetine_za_potrebe_kantine_upravne_zgrade_Hrvatskih_voda_u_Zagrebu.pdf
 • Troškovnik - svinjetina i junetina za potrebe kantine Hrvatskih voda u Zagrebu.xlsx

Zaštitni obalni zid na vodotoku Kamačnik - izrada idejnog projekta

Rok za dostavu ponuda:
04.04.2023. u 14:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
19.000,00 EUR
 • JN 2023-418 Poziv za dostavu ponude.pdf
 • JN 2023-418 Projektni zadatak.pdf
 • JN 2023-418 Troskovnik - Kamacnik - idejni projekt.xls

Koordinator zaštite na radu (KII) tijekom izvođenja radova na Rekonstrukciji brane Vlačina

Rok za dostavu ponuda:
31.03.2023. u 13:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
5.000,00 EUR
 • Poziv za dostavu ponuda Koordinator zaštite na radu (KII) tijekom izvođenja radova na Rekonstrukciji brane Vlačina.pdf

Izrada projekta i troškovnika sa i bez projektantskih cijena za  čistilicu naplavina predrešetke na CS Štalije

Rok za dostavu ponuda:
04.04.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
11.281,44 EUR
 • jn_2023_366_poziv_za-dostavu-ponuda.pdf
 • 2. Troškovnik za_Projektiranje hidraulične čistilice_CS Štalije.xls
 • 4. PROJEKTNI ZADATAK za izgradnju automatskog uređaja za čišćenje rešetki posl. mosta _CS Štalije.pdf
 • Projekt pred rešetke_MIPEK_Crtež str. 1..pdf
 • Projekt pred rešetke_MIPEK_Crtež str. 2..pdf

Idejni projekt oteretnog kanala i retencije Jalkovec

Rok za dostavu ponuda:
03.04.2023. u 11:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
26.000,00 EUR
 • JN 2023-245 Poziv za dostavu ponude.pdf

Izrada Elaborata zaštite okoliša za zahvat "Izgradnja desnog kupskog nasipa od Brodarca do Karlovačke pivovare"

Rok za dostavu ponuda:
28.03.2023. u 10:00 sati
Procijenjena vrijednost nabave:
12.000,00 EUR
 • JN 2023-555 Poziv za dostavu ponuda.pdf
 • I. izmjene i dopune poziva za dostavu ponuda.pdf
 • Idejni projekt.pdf
 • I. Pojasnjenje poziva za dostavu ponuda.pdf
 • MINGOR_mišljenje_OPUO.pdf

Elaborat evidentiranja već evidentiranih katastarskih čestica bujice Granića potok

 • Poziv za dostavu ponude.pdf

Usluge čišćenja poslovnih prostorija u sjedištu VGI ISPOSTAVE HRVATSKIH VODA "ČESMA-GLOGOVNICA" U BJELOVARU

 • Poziv za dostavu ponuda_1.pdf