e-Usluge

Omogućena je e-usluga za digitalno podnošenje zahtjeva za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda za sve pravne i fizičke osobe, kao prva od usluga koje Hrvatske vode kao javnopravno tijelo pružaju svojim korisnicima.