Podaci o javnom naručitelju

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Adresa za kontakt: javna.nabava@voda.hr

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16) Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • FIMAR d.o.o., Split, Stepinčeva 16, OIB: 55546015929;
  • I.P.S. j.d.o.o. , Varaždin, Janka Draškovića 6, OIB:38981878272;
  • ZUBNI LABORATORIJ ERIKA I JELENA d. o. o., Rijeka, Janka Polić Kamova 63, OIB: 37581547167.

17.11.2017. - Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png