Podaci o javnom naručitelju

Naziv: HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama
Sjedište: Zagreb
Adresa: Ulica grada Vukovara 220
Matični broj: 1209361
OIB: 28921383001
Telefon: 01/6307-333
Fax. 01/6307-394

Služba za kontakt: Središnja služba za javnu nabavu

Adresa za kontakt: javna.nabava@voda.hr

Na temelju članka  80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 120/16 i 114/22) Naručitelj je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

  • EPONA d.o.o., Petrijanec, Ulica bana Jelačića 6, OIB: 59752189195;
  • KROS d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - Odvojak I 11, OIB: 72343003762;
  • AGROKONZALTING poljoprivredno knjigovodstveni obrt vl. Ivan Dobrica dipl.ing.agr., Vrbovec, Vodovodna 6, OIB: 51202270515;
  • HR KONZALTING d.o.o., Osijek, Cvjetkova ulica 31, OIB: 41777122915;
  • ORBIS d.o.o., Zadar, Put Gazića 12, OIB: 71278909804;
  • DEBRA d.o.o., Zadar, Put Gazića 14b, OIB: 24043888271;
  • ZUBNI LABORATORIJ ERIKA I JELENA d. o. o., Rijeka, Janka Polić Kamova 63, OIB: 37581547167.

 

17.11.2017. - Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Sukladno člancima 6. i 7.  Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) koji se primjenjuje od 01.01.2018., naručitelj Hrvatske vode ustrojio je i u standardiziranom obliku objavio u EOJN RH registar ugovora i okvirnih sporazuma.

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png