Registar poplavnih događaja

Hrvatska ima dugu tradiciju i razrađenu praksu operativne obrane od poplava u sklopu koje se za svaki velikovodni ili poplavni događaj, sukladno kriterijima, prikuplja i priprema niz podataka i informacija koje se odnose na nadležnosti Hrvatskih voda. Od stupanja na snagu Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava (Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007.) ovaj sustav se stalno dorađuje i dopunjava novim informacijama o poplavnim događajima koje se pohranjuju u Registar poplavnih događaja, kako bi se efikasnije prikupljale što pouzdanije informacije o svim bitnim aspektima poplavnih događaja.

Člankom 124, Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19), definirana je obaveza Hrvatskih voda da izrade i stave javnosti na raspolaganje Prethodnu procjenu rizika od poplava. Dva obavezna elementa Prethodne procjene rizika od poplava i njenih nadopuna su:  

 • opis poplava koje su se dogodile u prošlosti i koje su imale velike štetne učinke na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarsku aktivnost i za koje je vjerojatnost sličnih budućih događaja i dalje relevantna, uključujući opis prostora koji su obuhvaćale i puteva otjecanja poplavnih voda te procjenu štetnih učinaka koje su prouzročile
 • opis većih poplava u prošlosti, kada je moguće predvidjeti da bi slični događaji u budućnosti mogli imati velike štetne posljedice,

pri čemu je detaljnija metodologija prikupljanja, analize i format podataka definirana kroz rad EU CIS (Common Implementation Strategy – Zajednička provedbena strategija) stručnih skupina te u vodičima za izvješćivanje. Navedene informacije, Hrvatska je dužna u redovnim 6-godišnjim razdobljima dostavljati Europskoj komisiji. Stručni, pravni i ostali aspekti su detaljnije definirani nizom dokumenata od kojih su bitniji:

 • Zakon o vodama (Narodne novine, broj 66/19) ,
 • Direktiva 2007/60/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima (Tekst značajan za EGP) (SL L 288, 6.11.2007.),
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, br. 74/13 i 53/16),
 • Državni plan obrane od poplava (Narodne novine, broj 84/10),
 • Glavni provedbeni plan obrane od poplava,
 • Guidance Document No. 29 Guidance for Reporting under the Floods Directive (2007/60/EC), Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2013 (http://ec.europa.eu),
 • Prethodna procjena rizika od poplava, Hrvatske vode, 2013.  https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2013
 • Prethodna procjena rizika od poplava 2018., Hrvatske vode, 2019.  https://www.voda.hr/hr/prethodna-procjena-rizika-od-poplava-2018

Registar poplavnih događaja sadrži podatke o svim poplavama uključujući:

 • Plavljenje vodom koja potječe iz dijela prirodnog sustava odvodnje, uključujući prirodne ili modificirane oteretne kanale. Ovaj izvor može uključivati plavljenje rijeka, potoka, oteretnih kanala, brdskih bujica i povremenih vodotoka, jezera te poplave koje nastaju zbog topljenja snijega
 • Plavljenje izravno oborinskim vodama koje padaju ili se prelijevaju na tlo. Ovaj izvor može uključivati oborinske vode, ruralne površinske tokove ili suvišne vode, ili površinske poplave koje nastaju zbog topljenja snijega,
 • Plavljenje vodom iz podzemlja koja se izdiže iznad površine zemlje. Ovaj izvor može uključivati podizanje razine podzemnih voda te podzemnih tokova zbog povišenih površinskih voda,
 • Plavljenje vodom iz mora, estuarija ili priobalnih jezera. Ovaj izvor može uključivati poplave s mora (npr. iznimna razina plime i/ili olujni uspori) ili poplave koje nastaju zbog djelovanja valova ili tsunamija,
 • Plavljenje vodom iz umjetne vodne infrastrukture ili zatajenja te infrastrukture. Ovaj izvor može uključivati plavljenje iz umjetnih plovnih kanala i akumulacija i retencija,
 • Plavljenje iz drugih izvora,

a poplave iz sustava javne komunalne odvodnje nisu uključene u Registar.

Kako bi se ispunili svi zahtjevi te pružila što relevantnija informacija o poplavnim događajima, Registar poplavnih događaja se trajno i kontinuirano unapređuje, nadopunjava novim informacijama, korigiraju se uočene greške te se prema potrebi generiraju izvješća.

Tako su za prikupljanje prostornih informacija o poplavnim događajima definirani obrasci PD1, PD2, PD3, PD4 i PD5 iz privitka 4, Glavnog provedbenog plana obrane od poplava. U suradnji sa civilnom zaštitom, koristi se sustav za satelitsko snimanje poplavnih događaja Copernicus (Copernicus Emergency Management Service, European Union, 2012-2019, https://emergency.copernicus.eu/). Kako bi se proširila dostupnost informacija, Registar je povezan sa geoportalom Hrvatskih voda (http://geoportal.voda.hr/), a omogućeno je i generiranje dokumenata o poplavnim događajima što povećava čitljivost i iskoristivost prikupljenih podataka, kao i uključivanje dodatnih informacija kao što su fotografije, službena izvješća i drugo.

Registar poplavnih događaja prikazan po vodnogospodarskim ispostavama

Registar poplavnih događaja

VGO za Muru i gornju Dravu 

VGO za Dunav i donju Dravu

VGO za gornju Savu

VGO za srednju i donju Savu

VGO za slivove sjevernog Jadrana

VGO za slivove južnog Jadrana

Prostorni podaci iz Registra poplavnih događaja (u ZIP formatu) dostupni su na poveznici.

Dodatne informacije dostupne su sukladno propisima o pravu na pristup informacijama na https://www.voda.hr/hr/pristup-informacijama.

  /sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
  /sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png