Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
Jn 2017-809

Studija utjecaja na okoliš za Projekt Drava Life Integrated River Management

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_2017-809.pdf
JN 2017-433

Opremanje prostorija upravne zgrade VGI-a u Subotska-Strug u Novskoj uredskim i kuhinjskim namještajem i opremom prema projektantskom troškovniku

 • jn_2017-433_scan_poziv.pdf
JN 2017-833

Kraljeva Velika - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš

 • jn_2017-833_poziv_na_dostavu_ponuda.pdf
JN 2017-485

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

 • jn_2017-485_poziv_za_dostavu_ponude.pdf
JN 2017-668

Izrada idejnog uređenja bujice Puharića potoka u Makarskoj

 • jn_2017-668_poziv_na_dostavu_ponude.pdf
JN 2017-872

Projekt DANUBE SEDIMENT - Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2017_872.pdf
JN 2017/873

Projekt FRAMWAT – Analiza učinka malih retencijskih mjera na smanjenje nutrijenata na slivu Bednje 

 • jn_2017-873_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
JN 2017-561

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - geotehničke konstrukcije

 • poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf
Jn 2017-560

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - betonske i zidane konstrukcije

 • poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • projektni_zadatak.pdf
JN 2017-323

Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2017_323.pdf