Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Kraljeva Velika - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš

 • jn_2017-833_poziv_na_dostavu_ponuda.pdf

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

 • jn_2017-485_poziv_za_dostavu_ponude.pdf

Izrada idejnog uređenja bujice Puharića potoka u Makarskoj

 • jn_2017-668_poziv_na_dostavu_ponude.pdf

Projekt DANUBE SEDIMENT - Okvirna procjena sedimenta rijeke Dunav i većih pritoka

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2017_872.pdf

Projekt FRAMWAT – Analiza učinka malih retencijskih mjera na smanjenje nutrijenata na slivu Bednje 

 • jn_2017-873_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - geotehničke konstrukcije

 • poziv_za_dostavu_ponude.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Kontrola glavnog projekta zahvata ''Izgradnja crpne stanice Teča na Savi kod Račinovaca '' glede mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcija i temeljnog tla - betonske i zidane konstrukcije

 • poziv_za_dostavu_ponuda.pdf
 • projektni_zadatak.pdf

Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica

 • poziv_za_dostavu_ponuda_jn_2017_323.pdf

Sanacija bušotina za monitoring u dolini Neretve

 • jn_2017-858_poziv_za_dostavu_ponuda.pdf

Elaborat sanacije obala r. Orljave uzvodno od brane u Pleternici u st. od rkm 31+460 do 31+600 (geodezija, elaborat)

 • jn_2017-854poziv_za_dostavu_ponuda_003.pdf