Jednostavna nabava

/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png
/sites/default/files/heroimages/javnaNabava.png

Stručni  geodetski nadzor nad izvođenjem radova zaštite naselja Gradac i grada Pleternice od velikh voda Orljave - zaštitni i usporni nasip

 • poziv_na_dostavu_ponuda_jn_2018_459.pdf
 • pregledna_situacija.pdf

Uređenje  zgrade skladišnog i arhivskog prostora u VGO MURA I GORNJA DRAVA, u Međimurskoj 26 b, Varaždin

 • za_objavu_-poziv_na_dostavu_ponuda.pdf

Utok Raše u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

 • ev4-0305_poziv_za_dostavu_ponuda_rasa_-_elaborat_zastite_okolisac.pdf
 • ev4-0305_projektni_zadatak_-_rasa_-_elaborat_zastite_okolisa.pdf

Utok Rječine u more, izrada elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

 • ev4-0304_poziv_za_dostavu_ponuda_rjecina_-_elaborat_zastite_okolisa.pdf
 • ev4-0304_projektni_zadatak_-_rjecina_-_elaborat_zastite_okolisa.pdf

Izrada prostornih podataka o slivnim površinama za postaje monitoringa stanja voda

 • poziv_za_dostavu_ponuda_op_2017_859.pdf

Usluga monitoringa projektnog područja vezano uz utjecaje revitalizacijskih radova  na području Aljmaškog rita na indikatorske vrste i staništa i izrada studije

 • poziv_na_dostavu_ponuda_2017-895-ispravak.pdf

Studija utjecaja na okoliš za Projekt Drava Life Integrated River Management

 • poziv_za_dostavu_ponude_jn_2017-809.pdf

Opremanje prostorija upravne zgrade VGI-a u Subotska-Strug u Novskoj uredskim i kuhinjskim namještajem i opremom prema projektantskom troškovniku

 • jn_2017-433_scan_poziv.pdf

Kraljeva Velika - Izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole sa izradom studije utjecaja na okoliš

 • jn_2017-833_poziv_na_dostavu_ponuda.pdf

Stručni građevinski nadzor nad izvođenjem radova sanacije oštećenja korita rijeke Pakre na dionici od rkm 21+930 - 24+700 u k.o. Janja Lipa i k.o. Brezine nastalih tijekom prolaska velikih voda

 • jn_2017-485_poziv_za_dostavu_ponude.pdf