Rekonstrukcija desnog savskog nasipa na dionici od km 22+700 do km 24+370 između naselja Martinska Ves Desna i Ljubljanica

Postupak procjene utjecaja na okoliš završen je za cjeloviti sustav obrane od poplava Srednje Posavlje, u što spada i ovaj konkretni zahvat, a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdalo je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš Klasa: UP/I-351-03/07-02/54, Ur. br.: 531-08-1-1-2-6-08-11 dana 20. svibnja 2008. Rješenje je dio lokacijske dozvole izdane 14. prosinca 2012.