Upute za popunjavanje Obrazaca A1, B1 i B2

OPĆI PODACI U OBRASCIMA A1, B1 i B2

U polje Naš broj obveznik upisuje broj akta koji interno dodjeljuje za svoje izlazne dokumente sukladno svom sustavu označavanja dokumenata.

U polje Naziv onečišćivača u očevidniku potrebno je navesti naziv tvrtke/obrta/osobe..., a u polje Naziv lokacije onečišćivača naziv određene lokacije za koju se dostavljaju podaci.

U polje Adresa lokacije potrebno je navesti adresu lokacije za koju se podaci dostavljaju, samo ako je različita od adrese sjedišta.

MBPS (DZS) je matični broj poslovnog subjekta iz Državnog zavoda za statistiku.

RBDPS (DZS) je redni broj dijela poslovnog subjekta iz Državnog zavoda za statistiku (upisuje se ako je dodijeljen za lokaciju).

Kod popunjavanja obrazaca za ispuštanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje potrebno je:

- u polje Naziv onečišćivača navesti naziv isporučitelja vodne usluge,

- u polje Naziv lokacije onečišćivača navesti naziv aglomeracije, a

- polja Adresa lokacije i RBDPS se ne popunjavaju.

Naziv ispusta je naziv ispusta onečišćivača, odnosno isporučitelja vodne usluge, a Oznaka ispusta je jedinstveni identifikacijski broj ispusta generiran u Informacijskom sustavu voda, koji se nalazi u vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili će se dostaviti onečišćivaču naknadno.

Vrsta mjernog okna izabira seiz padajućeg izbornika, a koji je različit ovisno o obrascu. ID mjernog okna podrazumijeva jedinstveni identifikacijski broj mjernog okna generiran u Informacijskom sustavu voda, koji se nalazi u vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili će se dostaviti obveznicima naknadno uz posebnu obavijest.

Tražene koordinate HTRS96/TM svakog ispusta odnosno kontrolnog okna moguće je očitati na Geoportalu Hrvatskih voda dostupnom na sljedećoj poveznici: https://preglednik.voda.hr/. Pomicanjem miša preko karte, u donjem dijelu sučelja prikazuju se koordinate trenutnog položaja pokazivača miša. Desnim klikom miša na kartu, prikazuju se i dodatne informacije vezane uz odabrani položaj. Oznake i koordinate pojedinih građevina o moraju biti istovjetne u svim dostavljenim obrascima.

POSEBNI PODACI

Obrazac A1 – Očevidnik količina ispuštene otpadne vode

NKD lokacije onečišćivača je registrirana djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., a odabira se iz izbornika. Dvostrukim klikom na polje otvara se prozor u kojem je moguće filtrirati djelatnost po nazivu ili dijelu naziva. Potrebno je odabrati sve registrirane djelatnosti koje se obavljaju na lokaciji.

Dodatni NKD lokacije onečišćivača odabire se na isti način kao i NKD lokacije onečišćivača. To su djelatnosti koje onečišćivač obavlja na lokaciji za vlastite potrebe (npr. održavanje i popravak motornih vozila), a nije registriran za njih. Navode se samo djelatnosti u kojima nastaje industrijska otpadna voda.

U polju Vrsta mjernog okna iz padajućeg izbornika bira se Ulaz-Količina ili Izlaz-Količina. Ulaz-Količina i Izlaz-Količina odnose se na mjerna okna na ulazu odnosno izlazu iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U polje Način mjerenja količine otpadne vode potrebno je navesti način mjerenja na oknu, npr: bez automatskog mjerenja, automatsko mjerenje s lokalnim zapisom, automatsko mjerenje sa slanjem zapisa na daljinu ili sl.

U polje Vrsta mjernog uređaja treba navesti uređaj za mjerenje količine ispuštene otpadne vode, kao npr: mjerni preljev, Parshallov mjerač, Venturijev mjerač itd.

Način određivanja količina ispuštenih voda odabire se iz padajućeg izbornika.

U polje Godina upisuje se godina za koju se prikazuju podaci, ali bez točke.

Podaci o količinama vode mogu se unijeti kao decimalni brojevi sa stotinkom.

Ovjereni i potpisani ispis popunjenog obrasca A 1 s podacima o mjesečnoj količini ispuštene otpadne vode dostavlja se za sve ispuste na lokaciji onečišćivača i to novi obrazac za svaki ispust i svako kontrolno okno na ispustu. Obrasce je potrebno dostavljati dvaput godišnje, a isti trebaju sadržavati podatke za sve prethodne mjesece u godini na određenom ispustu.

Obrasci B1 – Očevidnik ispitivanja trenutačnog uzorka i B2 – Očevidnik ispitivanja kompozitnog uzorka

U polju Vrsta prijamnika odabire se vrsta prijamnika iz padajućeg izbornika - prirodni prijamnik ili sustav javne odvodnje.

U polja Podaci o laboratoriju koji je izvršio ispitivanje otpadne vode i Podaci o laboratoriju koji je izvršio uzorkovanje otpadne vode odabire se laboratorij iz izbornika prema nazivu ili dijelu naziva. Ukoliko je obveznik sam izvršio uzorkovanje i/ili ispitivanje otpadne vode, iz izbornika treba odabrat Onečišćivač – samostalno, a ako je rečeno izvršio laboratorij koji nije na popisu, treba odabrat Ostali vanjski laboratoriji.

U polja Analitički broj izvješća o ispitivanju, Datum izvješća o ispitivanju, Naziv i oznaka uzorka, podaci o vremenu, frekvenciji i trajanju uzorkovanja, Dostava uzorka na ispitivanje i Trajanje ispitivanja omogućen je slobodni unos podataka, ali prema formatu ako je naveden. 

Vremenski uvjeti tijekom uzorkovanja, Vremenski uvjeti prethodni dan, kao i Način utvrđivanja protoka otpadnih voda u trenutku uzorkovanja se popunjavaju iz ponuđenog izbornika.

Podaci o temperaturi zraka i protoku otpadne mogu se unijeti kao decimalni brojevi sa stotinkom. U slučaju negativnih vrijednosti temperature, znak minusa potrebno je unijeti uz broj bez razmaka.

Trajanje ispuštanja otpadnih voda unosi se kao cijeli broj.

Rezultati ispitivanja otpadnih voda

Rezultati ispitivanja iz analitičkog izvješća upisuju se u obrasce po svakom pokazatelju pri čemu treba obratiti pažnju na predefiniranu mjernu jedinicu. U obrascima je navedeno 11 pokazatelja (pH vrijednost, Temperatura vode, Boja, Miris, Krupne tvari, Suhi ostatak ukupni 105°C, Taložive tvari, Ukupne suspendirane tvari, Otopljeni kisik, BPK5, KPKcr) s pripadajućim mjernim jedinicama i šiframa generiranim u Informacijskom sustavu voda. Ovi pokazatelji ne mogu se izbrisati iz obrasca. Ostali pokazatelji, koji su ispitani u otpadnoj vodi, odabiru se iz izbornika unosom naziva ili dijela naziva pokazatelja pri čemu se automatski dodjeljuje redni broj pokazatelja i povlače pripadajući podaci (šifra pokazatelja i mjerna jedinica). Slobodan unos pokazatelja kao i mijenjanje mjernih jedinica nije omogućeno. U obrascima je također onemogućeno dodavanje pokazatelja koji je prethodno već dodan.

U polja Metode omogućen je slobodan unos primijenjene metode ispitivanja.

Dodavanje željenog broja redaka omogućeno je putem posebnog gumba. Redci se dodaju na kraju tablice.Također je putem posebnog gumba omogućeno brisanje određenih redaka uz navođenje rednih brojeva pokazatelja.

Obrazac B1 s podacima o ispitivanju trenutačnog uzorka, odnosno obrazac B 2 s podacima o ispitivanju kompozitnog uzorka, dostavlja se za sve ispuste i pripadajuća kontrolna okna na lokaciji onečišćivača na kojima je propisano ispitivanje otpadnih voda i to novi obrazac za svaki ispust i svako kontrolno okno na ispustu.