Upute za popunjavanje obrasca C

Obrazac C - Očevidnik za prijavu godišnje količine kemikalija stavljenih na tržište za primjenu na području RH

Obrazac C - Očevidnik za prijavu godišnje količine kemikalija stavljenih na tržište za primjenu na području RH

Obveznici dostave podataka u Obrascu C su sve pravne i fizičke osobe koje proizvode i/ili uvoze kemikalije koje nakon uporabe mogu dospjeti u vode (proizvođači i uvoznici) te iste stavljaju na tržište na području Republike Hrvatske. Pravne i fizičke osobe koje kao distributeri kupuju kemikalije od uvoznika i/ili proizvođača te ih stavljaju na tržište, nisu u obvezi dostave podataka kroz Obrazac C.

U svaki red obrasca potrebno je upisati podatke za jednu kemikaliju, odnosno aktivnu tvar (kemikalije određene prema članku 66. Zakona o vodama). Ukoliko jedna kemikalija ima u sastavu više aktivnih tvari, u stupcima 8-12 treba u svakom redu navesti podatke za pojedinačne aktivne tvari sadržane u kemikaliji.

Stupci broj 3 - Namjena kemikalije i 4 - Kemikalija-jedinica mjere („kg“ ili „l“) imaju ugrađene padajuće izbornike sa šifrarnicima za odabir definiranih unosa. Pri popunjavanju obrasca potrebno je odabrati unos iz šifrarnika, a šifrarnike nije dozvoljeno mijenjati.

U stupcu 5 - Količina kemikalije-Uvoz potrebno je navesti količinu unesenih kemikalija iz država članica Europske unije i uvezenih kemikalija iz trećih zemalja od strane obveznika dostave obrasca, bez uključivanja količina kemikalija koje su kupljene od druge tvrtke koja je izvršila uvoz ili unos kemikalija.

U stupac 6 - Količina kemikalije-proizvodnja potrebno je navesti količinu kemikalija proizvedenih od strane obveznika dostave podataka, bez uključivanja količina kemikalija kupljenih od drugog proizvođača.

U stupac 7 - Stavljeno na tržište RH treba navesti prodanu količinu kemikalija u godini za koju se dostavljaju podaci, bez obzira kada su iste uvezene ili unesene u RH, odnosno proizvedene, bez uključivanja količina kemikalija koje su kupljene od drugih proizvođača te tvrtki koje su izvršile uvoz ili unos kemikalija.

Stupce 5 - Količina kemikalije-Uvoz i 6 - Količina kemikalije-proizvodnja treba popuniti prema mogućnostima, a stupac 7 - Stavljeno na tržište RH obavezno je popuniti.

Pod polje Ukupno-godišnja količina kemikalija i Sveukupno-izraženo u kg potrebno je navesti podatke za stupce 5, 6 i 7.

U stupcima 13 do 17 upisuju se podaci za posljednje važeće rješenje/dozvolu koja je izdana.

Obrazac C potrebno je dostaviti u Hrvatske vode do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.