VGO za slivove sjevernoga Jadrana

Lokacija: Đure Šporera 3, Rijeka

Telefon: 051/666-400

Direktor: v.d. Gordan Gašparović

E-pošta: gordan.gasparovic@voda.hr

Kontakt telefon: 051/666-402

Ispostave