VGO za slivove južnoga Jadrana

Lokacija: Vukovarska 35, Split

Telefon: 021-309-400

Direktorica: v.d. Irina Putica

E-pošta: irina.putica@voda.hr

Kontakt telefon: 021/309-402

Ispostave