VGO za gornju Savu

Lokacija: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

Telefon: 01/2369-888

Direktor: Tomislav Suton

E-pošta: tomislav.suton@voda.hr

Kontakt telefon: 01/2369-850

Ispostave