Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Prethodna procjena rizika od poplava izrađena je na temelju odredbi Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i pripadajućih podzakonskih akata, te na temelju donešenih dokumenata iz pregovaračkog procesa s Europskom unijom za poglavlje 27. „Okoliš“.

Dokument su izradile Hrvatske vode kao prvi korak u pripremi i donošenju Plana upravljanja rizicima od poplava, koji će kao sastavni dio Plana upravljanja vodnim područjima nakon što ga donese Vlada Republike Hrvatske, stupiti na snagu početkom 2016. godine i vrijediti će za razdoblje od 2016. do 2021. godine. Plan upravljanja rizicima od poplava donosi se zajedno s Planom upravljanja vodnim područjima kao jedinstveni planski dokument kojim se određuje politika i utvrđuje razvojni okvir integralnog upravljanja vodama u šestogodišnjim planskim ciklusima.

Plan upravljanja rizicima od poplava - Prethodna procjena rizika od poplava je integralni dokument koji je sadržajem usklađen s zahtjevima Direktive 2007/60/EZ Europksog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava. Dokument je strukturiran na način da slijedi logiku i zahtjeve članaka 31. i 45. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56,/13) i sistematiziran je prema vodnim područjima:

  •  vodno područje rijeke Dunav i
  •  jadransko vodno područje.

Za svako vodno područje su posebno provedene prethodne analize rizika, uz napomenu da je za procjenu negativnih efekata štetnog djelovanja voda na sigurnost i zdravlje ljudi i sigurnost materijalnih dobara korištena jedinstvena grupa kriterija na razini Republike Hrvatske. Granice vodnih područja utvrđene su Odlukom o granicama vodnih područja ("Narodne novine", br. 79/10).

Prethodna procjena rizika od poplava 2013.

Popis pratećih karata

Međunarodni dokumenti

 

Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2013.g. mogu se pogledati na Geoportalu Hrvatskih voda na sljedećoj poveznici:

Područja sa potencijalno značajnim rizixima od poplava na Geoportalu Hrvatskih voda

 

WMS servis Područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava 2013.g. može se naći na Geoportal NIPP-a na sljedećoj poveznici:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b41125cf-bcfc-4e94-85fe-6e76cf62fad6

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png