Oglas o ponudi vlasnicima nekretnina k.o. Karlovac II

Ponuda vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Karlovac II za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama u svrhu zahvata gradnje prokopa Korana-Kupa s pratećim objektima, „Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe“, mjera 3.