Oglas k.o. Velika Jelsa 1.9.2023

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, (dalje u tekstu: Ponuditelj), u skladu s odredbom članka 13. stavka 1. točke 1. i odredbom članka 14. Zakona o projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe (Narodne novine, br. 118/2018) (dalje u tekstu: Zakon) objavljuje sljedeću

 

PONUDU

 

VLASNICIMA/SUVLASNICIMA NEKRETNINA NA PODRUČJU K.O. VELIKA JELSA ZA SPORAZUMNO RJEŠAVANJE PITANJA STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA NA NEKRETNINAMA U SVRHU IZGRADNJE DESNOOBALNOG NASIPA KUPE OD BRODARCA DO PIVOVARE - MJERA 6

 

1. Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, namjeravaju, radi izgradnje desnoobalnog nasipa Kupe od Brodarca do Pivovare - mjera 6, riješiti imovinsko - pravne odnose s vlasnicima/suvlasnicima nekretnina u obuhvatu predmetnog zahvata, odnosno, ako to ne uspiju sporazumno riješiti, namjeravaju pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja pred Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji.

Navedeni zahvat u prostoru obuhvaća gradnju desnoobalnog nasipa Kupe od Brodarca do Pivovare, na više katastarskih čestica u katastarskoj općini Velika Jelsa.

Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, za potrebe rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u svrhu izgradnje navedenog objekta, pribavile su Idejni projekt izgradnje desnog kupskog nasipa od Brodaraca do Karlovačke pivovare izrađen od Geokon-Zagreb d.d. za projektiranje, nadzor i razvoj u  graditeljstvu, Oznaka Geokon –Zagreb E-014-16-02 v 1.0., lipanj 2017. godine.  

U skladu s odredbom članka 14. Zakona, kao dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti stjecanje prava vlasništva smatrat će se dokaz o objavi ponude vlasnicima nekretnina na način da se ponuda objavljuje u dnevnom tisku ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja (radio, televizija, društvene mreže i slično) te sadrži naznaku objekta koji se planira graditi, naznaku katastarskih čestica i katastarskih općina koje su obuhvaćene planom izvlaštenja te visinu tržišne naknade koja se nudi za stjecanje prava vlasništva.

Člankom 25. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23), propisano je da je građenje i održavanje vodnih građevina iz tog članka, a među njima i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, od interesa za Republiku Hrvatsku, dok je člankom 27. stavkom 1. istog zakona propisano da regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama u vlasništvu Republike Hrvatske upravljaju Hrvatske vode.

 

2. Ponuda za stjecanje prava vlasništva, u svrhu izgradnje desnoobalnog nasipa Kupe od Brodarca do Pivovare – MJERA 6, obuhvaća sljedeće nekretnine:

 

POPIS NEKRETNINA ZA POTPUNO IZVLAŠTENJE

REDNI BROJ

KATASTARSKA OPĆINA

KATASTARSKI PODACI

ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI PODACI

VISINA TRŽIŠNE NAKNADE/ EUR-KN

ZKČ. BR.

POVRŠINA m²

1.

VELIKA JELSA

1135

114/18

186

707,17 EUR

5.327,86 KN

2.

VELIKA JELSA

1135

113/5

774

3.282,95 EUR

24.735,37 KN

3.

VELIKA JELSA

1146

116/6

173

637,07 EUR

4.800,00 KN

4.

VELIKA JELSA

1146

116/7

173

637,07EUR

4.800,00 KN

5.

VELIKA JELSA

1177/2

138/31

29

113,64 EUR

844,75 KN

6.

VELIKA JELSA

1177/2

138/33

720

2.714,87 EUR

20.455,16KN

7.

VELIKA JELSA

1177/2

137/4

183

730,74 EUR

5.505,84 KN

8.

VELIKA JELSA

1177/2

138/29

51

308,79 EUR

2.326,56 KN

9.

VELIKA JELSA

1145

116/2

505

1858,11EUR

14.000,00 KN

10.

VELIKA JELSA

1145

116/3

465

1.728,05EUR

13.000,00 KN

11.

VELIKA JELSA

1868/3

613/3

262

1.149,61EUR

8.661,72KN

12.

VELIKA JELSA

1868/3

614/3

486

2.132,48EUR

16.067,16KN

13.

VELIKA JELSA

1177/2

138/18

210

886,57EUR

6.680,00KN

14.

VELIKA JELSA

1136

114/16

187

710,96EUR

5.360,10KN

15.

VELIKA JELSA

1070/2

81/3

157

570,71EUR

4.300,00KN

16.

VELIKA JELSA

1070/2

81/4

172

637,07EUR

4.800,00KN

17.

VELIKA JELSA

1439/2

588/8

234

891,96EUR

6.720,48KN

18.

VELIKA JELSA

1136

113/4

867

3.295,68EUR

24.831,28KN

19.

VELIKA JELSA

1177/2

138/15

96

453,12EUR

3.414,00KN

20.

VELIKA JELSA

1177/2

138/24

39

163,28EUR

1.230,23KN

21.

VELIKA JELSA

1177/2

138/22

74

310,38EUR

2.338,56KN

22.

VELIKA JELSA

1177/2

137/3

486

163,28EUR

1.525,66KN

 

Ponuditelj nudi vlasnicima/suvlasnicima prethodno navedenih nekretnina kupnju istih, uz isplatu tržišne naknade, u skladu s procjenama tržišne vrijednosti nekretnina stalnih sudskih vještaka za:

 

GEODEZIJA

-Toni Terzić,ing.geod., Sisačka 4, Velika Gorica

- Nenad Palinec,dipl.ing.geod, Zagrebačka 54, Velika Gorica

 

ŠUMARSTVO, LOVSTVO I PROCJENU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA:

  • Mr.sc.Ivan Grginčić dipl.ing.šum, Senjska 1a, Karlovac
  • Juraj Sertić,dipl.ing šumarstva, Miroslava Krleže 1E, Karlovac

POLJOPRIVREDU I PROCJENU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA:

  • Sanja Mastelić - Ivić, dipl.ing.agronomije, Dubrovačka 5e, Karlovac
  • Tomislav Vitković, dipl.ing.poljoprivrede, Gospočak 102, Zagreb
  • Diana Janković,dipl.ing agronomije, Zagreb, Petari 20

koji su iste izradili u postupku osiguranja dokaza, koji se vodio pred Uredom državne uprave u Karlovačkoj županiji, Službom za gospodarstvo i imovinsko pravne poslove.

3. Pozivaju se vlasnici/suvlasnici nekretnina iz točke 2. ove ponude da, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva i sklapanja kupoprodajnih ugovora, predmet kojih su nekretnine iz točke 2. ove ponude, da se obrate u roku od 8 dana od dana objave ove ponude pisanim putem na

adresu : odvjetnica Svjetlana Klobučar, Bužanova 12, 10 000 Zagreb

e-mail: svjetlana.klobucar@gmail.com

tel: +385 (0) 98 204 246

 

 

4. S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina iz točke 2. ove ponude, koji prihvate predmetnu ponudu, sklopit će se kupoprodajni ugovori o kupnji nekretnina u njihovom vlasništvu/suvlasništvu, koji će ugovori biti titulus stjecanja prava vlasništva Republike Hrvatske na upravljanju Hrvatskih voda na predmetnim nekretninama, a u svrhu izgradnje desnoobalnog nasipa Kupe od Brodarca do Pivovare – MJERA 6, uz isplatu tržišne naknade naznačene u točki 2. ove ponude.

 

5. Prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora vlasnik/suvlasnik predmetne nekretnine u obvezi je ponijeti sa sobom: važeću osobnu iskaznicu, OIB, karticu tekućeg računa te posebnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, ukoliko vlasnika/suvlasnika nekretnine zastupa punomoćnik.

6. Tržišna naknada predložena u ovoj ponudi bit će isplaćena vlasnicima/suvlasnicima nekretnina iz točke 2. ove ponude u roku od 60 dana od dana obostranog potpisa kupoprodajnog ugovora i ovjere potpisa prodavatelja.

 

7. Vlasnik/suvlasnik predmetne nekretnine će, sklapanjem kupoprodajnog ugovora, dopustiti ponuditelju i korisniku izvlaštenja, stupanje u posjed predmetne nekretnine duž obuhvata predmetnog zahvata, sukladno dozvoli iz točke 1. ove ponude, kao i radi redovitog i izvanrednog korištenja i održavanja nakon izgradnje.

 

8. Protekom roka objave ponude, ista ima karakter dokaza da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnicima/suvlasnicima nekretnina iz točke 2. ove ponude pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva na istima u smislu odredaba članka 13. i 14. Zakona.

 

9. Ukoliko vlasnici/suvlasnici nekretnina iz točke 2. ove ponude u navedenom roku ne odgovore da prihvaćaju ovu ponudu, ponuditelj Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, je ovlašten pokrenuti postupak potpunog izvlaštenja u skladu s odredbama Zakona.

 

 

Zagreb, rujan 2023. godine

 

 

Ponuditelj

HRVATSKE VODE

Pravna osoba za upravljanje vodama