Izvješće o informiranju i konzultiranju javnosti

Izvješće o provedenom postupku informiranja i konzultiranja javnosti i zainteresirane javnosti prilikom pripreme i donošenja Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.

Informiranje i konzultiranje javnosti o Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima obavljeno je prema odredbama Pravilnika o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima („Narodne novine“, broj 48/14.) u kojem osnovni  pojmovi znače kako slijedi.

  1. “Javnost” je jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba, njihove udruge, organizacije ili grupacije, sukladno posebnim propisima i praksi
  2. “Zainteresirana javnost” je javnost na koju utječu ili bi mogle utjecati odluke o pitanjima upravljanja vodama, odnosno koja ima interes vezan uz odluke o pitanjima upravljanja vodama koja se uređuju planskim dokumentima. Udruge civilnog društva koje djeluju na području zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno propisu o zaštiti okoliša smatrat će se zainteresiranima
  3. “Informiranje” je postupak kojim se informacije i dokumenti u postupku donošenja planskog dokumenta stavljaju na raspolaganje javnosti i zainteresiranoj javnosti te omogućuje davanja mišljenja i primjedbi
  4. “Konzultiranje” je dvostrana komunikacija sa zainteresiranom javnošću putem javnih rasprava, sektorskih sastanaka, okruglih stolova i radionica i drugih metoda konzultiranja.

Postupak je započeo 31. srpnja 2019. objavom Programa rada Plana upravljanja vodnim područjima i Plana upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2022. - 2027. (https://www.voda.hr/sites/default/files/2022-05/program_rada_plana_2022.-2027.pdf) na mrežnim stranicama resornog ministarstva i Hrvatskih voda. Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućeno je šestomjesečno razdoblje za davanje primjedbi, koje je trajalo sve do 31. siječnja 2020. U tom razdoblju zaprimljene su primjedbe od jednog (1) dionika. Tablica sa zaprimljenim primjedbama i odgovorima na te primjedbe objavljena je u Privremenom pregledu značajnih vodnogospodarskih pitanja.

Prethodna procjena rizika od poplava - 2018. (https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/upravljanje-vodama/prethodna_procjena_rizika_od_poplava_2018_0.pdf) objavljena je 26. srpnja 2019. na mrežnoj stranici Hrvatskih voda, nakon čega su svi traženi podaci i informacije proslijeđeni u Informacijski sustav voda Europske komisije. Karte opasnosti od poplava i karte rizika od poplava - 2019. (https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/upravljanje-vodama/karte_opasnosti_od_poplava_i_karte_rizika_od_poplava_-_2019.pdf) objavljene su na mrežnoj stranici Hrvatskih voda 24. veljače 2021., nakon čega su svi traženi podaci i informacije također proslijeđeni u Informacijski sustav voda Europske komisije.

Privremeni pregled značajnih vodnogospodarskih pitanja (https://voda.hr/sites/default/files/dokumenti/upravljanje-vodama/privremeni_pregled_znacajnih_vodnogospodarskih_pitanja_-_2019.pdf) objavljen je na mrežnim stranicama resornog ministarstva i Hrvatskih voda 30. listopada 2020. Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućeno je šestomjesečno razdoblje za davanje primjedbi, koje je trajalo sve do 30. travnja 2021. Obavijest o tome objavljena je u nacionalnim dnevnim glasilima Jutarnji list i Večernji list, te u regionalnim dnevnim glasilima Glas Slavonije, Novi list i Slobodna Dalmacija 11. studenog 2020. U tom razdoblju zaprimljene su primjedbe od šesnaest (16) dionika. Tablica sa zaprimljenim primjedbama i odgovorima na te primjedbe objavljena je kao dodatak ovom Izvješću.

Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. (https://voda.hr/sites/default/files/2022-05/nacrt_plana_upravljanja_vodnim_podrucjima_2022._-_2027._-_sijecanj_2022.pdf) objavljen je na mrežnim stranicama resornog ministarstva i Hrvatskih voda 19. siječnja 2022. Javnosti i zainteresiranoj javnosti omogućeno je šestomjesečno razdoblje za davanje primjedbi, koje je trajalo sve do 19. srpnja 2022. Obavijest o tome objavljena je u nacionalnim dnevnim glasilima Jutarnji list i Večernji list, te u regionalnim dnevnim glasilima Glas Slavonije, Novi list i Slobodna Dalmacija 26. siječnja 2022. godine. Dana 1. veljače 2022., resorno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja uputilo je zainteresiranoj javnosti službeni poziv za sudjelovanje u postupku konzultiranja zainteresirane javnosti o dokumentu “Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027.” Pozivi su upućeni na adrese ukupno četiristotrinaest (413) dionika. U tom razdoblju zaprimljene su primjedbe od devetnaest (19) dionika. Tablica sa zaprimljenim primjedbama i odgovorima na te primjedbe objavljena je kao dodatak ovom Izvješću.

Strateška procjena utjecaja na okoliš provedena je sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, uključujući i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Započela je donošenjem Odluke o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. (Klasa: 325-01/21-01/175, Urbroj: 517-09-1-21-1 od 18. ožujka 2021. godine).

Stratešku studiju utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. 09_01_2023_SPUO_PUVP_2022-2027.pdf (gov.hr) izradio je ovlaštenik Eko Invest d.o.o. iz Zagreba u prosincu 2022. godine.

Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. provedena je u razdoblju od 10. siječnja do 9. veljače 2023. Uvid u predmetnu dokumentaciju omogućen je u službenim prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, te na mrežnoj stranici ministarstva. Javno izlaganje održano je 25. siječnja 2023. s početkom u 11.00 sati u službenim prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb. Obavijest o provedbi javne rasprave o Strateškoj studiji i Nacrtu Plana objavljena je u nacionalnom dnevnom glasilu Večernji list 2. siječnja 2023., te je cjelovita dokumentacija (Strateška studija, Netehnički sažetak Strateške studije, te Nacrt Plana) objavljena i na mrežnoj stranici ministarstva.

U tom razdoblju zaprimljene su primjedbe od četrnaest (14) dionika. Tablica sa zaprimljenim primjedbama i odgovorima na te primjedbe objavljena je kao dodatak ovom Izvješću.

Slijedom svega prethodno navedenog, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja izdala je Mišljenje (Klasa: 351-03/23-01/531, Urbroj: 517-05-1-23-2 od 30. ožujka 2023.) da je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. proveden sukladno Zakonu, Uredbi i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13, 85/15 i 69/22) obvezuje tijela državne uprave na provođenje savjetovanja putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanja s javnošću - e-Savjetovanja (Savjetovanja (gov.hr)) prilikom donošenja zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje s javnošću za Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. bilo je otvoreno u razdoblju od 23. ožujka do 22. travnja 2023. U tom razdoblju zaprimljene su primjedbe od šest (6) dionika. Tablica sa zaprimljenim primjedbama i odgovorima na te primjedbe objavljena je na portalu e-Savjetovanje i kao dodatak ovom Izvješću.

Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. pripremile su Hrvatske vode, a u pripremu su aktivno bili uključeni zainteresirani dionici među kojima se naročito ističu zaštita prirode, hidroenergetika, hidrometeorologija, zaštita kulturne baštine i akademska zajednica. Javni isporučitelji vodnih usluga bili su uključeni u pripremu Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine kao dijela programa građevinskih mjera. Ostali dionici i nevladine udruge bili su uključeni u postupke konzultiranja i informiranja javnosti i strateške procjene utjecaja na okoliš.

Razmjena informacija o pripremi Nacrta Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. s drugim državama odvijala se kroz aktivnosti međunarodnih multilateralnih i bilateralnih riječnih komisija. Tako primjerice u okvirima Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav - ICPDR (ICPDR - International Commission for the Protection of the Danube River |) i Međunarodne komisije za sliv rijeke Save - ISRBC (Početna - International Sava River Basin Commission (savacommission.org)) djeluju stalne stručne skupine za upravljanje riječnim slivom i za zaštitu od poplava sa zadaćama provedbe Okvirne direktive o vodama i Direktive o procjeni i upravljanju rizicima od poplava na tim slivovima koje se sastaju dva puta godišnje i unutar kojih se razmjenjuju informacije i stručna iskustva.

Sa susjednim državama Slovenijom, Mađarskom i Bosnom i Hercegovinom informacije o vodnogospodarskom planiranju su razmjenjivane na redovitim godišnjim sastancima bilateralnih komisija i potkomisija kako slijedi.

  1. Ad hoc sastanak Stalne hrvatsko - slovenske komisije za vodno gospodarstvo, Grad Mokrice, Slovenija, 11. svibnja 2022.
  2. Sastanak Potkomisije za integralno upravljanje vodama Stalne hrvatsko - mađarske komisije za vodno gospodarstvo, Zagreb, Hrvatska, 2. rujna 2022.
  3. Pripremni sastanak za 24. zasjedanje Stalne hrvatsko - mađarske komisije za vodno gospodarstvo, Siofok, Mađarska, 13. - 15. rujna 2022.
  4. 24. zasjedanje Stalne hrvatsko - mađarske komisije za vodno gospodarstvo, Metković, Hrvatska, 27. - 29. rujna 2022.
  5. 14. Sastanak Potpovjerenstva / Potkomisije za sliv Crnog mora Povjerenstva / Komisije za vodoprivrednu suradnju / vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Zagreb, Hrvatska, 30. studenog 2022.
  6. 29. zasjedanje Povjerenstva / Komisije za vodoprivrednu suradnju / vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 6. prosinca 2022.

Stručnjaci Hrvatskih voda su Nacrt Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. i njegove pojedine komponente predstavili na mnogim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj.

Izvješće o provedenom postupku informiranja i konzultiranja javnosti i zainteresirane javnosti prilikom pripreme i donošenja Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. - tablice primjedbi

/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png
/sites/default/files/heroimages/upravljanjevodama.png