Vukovar - rekonstrukcija obaloutvrde na potezu od ušća Vuke do Luke Vukovar

Vukovarsko-srijemska županija je izdala mišljenje Klasa: UP/I-351-03/13-03/02, URBROJ: 2196/1-14-01-13-5, od 15 Ožujka 2013. kojim se tvrdi da postupak procjene utjecaja na okoliš kao ni Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu ne treba provesti.