Stabilizacija obala Male Neretve sa zaštitom zaobalja

Dubrovačko-neretvanska županija izdala je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO, Klasa: UP/I-351-01/10-01/02, Ur.br.: 2117/1-23/1-12-13-20 dana 25. studenog 2013.

Dubrovačko-neretvanska županija izdala je Potvrdu da stabilizacija neće imati značajni učinak na ekološku mrežu te da ne treba provoditi postupak Glavne procjene utjecaja na ekološku mrežu, Klasa 351-01/10-01/56, Ur.br.: 2117/1-23/1-10-10-05 dana 6. listopada 2010.