Sanacija pregradnog profila i kaskadskog brzotoka na jezeru Trakošćan

Za sanaciju nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš u skladu s propisima.

Varaždinska županija izdala je Rješenje kojim se dopušta sanacija, Klasa: UP/I-351-01/10-01/33, Ur.br.: 2186/1-06/1-11-34 od 30. svibnja 2011.