Rekonstrukcija glavnog murskog nasipa, km 22+594-25+912

Međimurska županija donijela je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO, Klasa: UP/I-351-03/12-03/1, Ur.br.: 2109/1-11-12-10 dana 26. listopada 2012.

Međimurska županija izdala je Potvrdu da zahvat neće imati značajni učinak na ekološku mrežu, Klasa: 612-07/12-03/9, Ur.br.: 2109/1-11-12-04 dana 2. srpnja 2012.