Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapina, km 18+637-19+037 u cilju zaštite od poplave centra naselja

Lokacijska dozvola izdana je 2009. godine, te nije trebalo provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.