Križ potok akumulacija, faza I

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja izdalo je Rješenje o prihvatljivosti za okoliš Klasa: UP/I-351-02/00-06/40, Ur.br.: 531-05/01-Jm-01-3, od 28. svibnja 2001. Rješenje je dio lokacijske dozvole te je 2012. godine u skladu sa lokacijskom dozvolom izdana i građevinska dozvola za fazu I.