Izgradnja sifona ispod Male Neretve

Dubrovačko-neretvanska županija izdala je lokacijsku dozvolu, a Posebni uvjeti vezano za zaštitu prirode, Klasa: 351-02/11-01/89, Ur.br.:2117/1-23/1-12-11-02, od 21. rujna 2011. su dio te dozvole. U tim Posebnim uvjetima stoji da ne treba provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš niti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.