Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Slavonskom Brodu, km 363+100 do km 363+700

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izdalo je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO Klasa: 350-02/10-02/2, Ur.br.:531-06-10-2 od 28. siječnja 2010., a Brodsko-posavska županija izdala je Rješenje da ne treba provoditi postupak PUO Klasa: UP/I-351-03/10-01/1, Ur.br.: 2178/1-03-10-2 od 21. svibnja 2010.

Brodsko-posavska županija izdala je Potvrdu da ne treba provoditi postupak Glavne procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu, Klasa: 612-07/10-01/13, Ur.br.: 2178/1-03-10-3 od 19. travnja 2010.