Izgradnja obaloutvrde na lijevoj obali Save u Mlaki, rkm 498+961 do rkm 499+761

Postupak PUO za uređenje plovnog puta Sava i definiranje regulacijske linije Save od Račinovca do Siska je završen, u što spada i ovaj konkretni zahvat, a Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš Klasa: UP/I-351-03/09-02/98, Ur.br.: 531-14-1-1-02-10-42 dana 03. studenog 2010. Rješenje je dio lokacijske dozvole izdane 30. svibnja 2011.