Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje - Samobor, II, III, IV, V, VI i VII etapa, Gradna i Rakovica, Bistrec

Postupak PUO završen je za cjeloviti sustav obrane od poplava Srednje Posavlje, u što spada i ovaj konkretni zahvat a Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je izdalo Rješenje o prihvatljivosti za okoliš Klasa: UP/I-351-03/07-02/54, Ur. br.: 531-08-1-1-2-6-08-11 dana 20. svibnja 2008. Rješenje je dio lokacijske dozvole.