Dunav - uređenje d.o. u Sotinu, nizvodno od Vukovara

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja je izdalo mišljenje Klasa: UP/I-351-03/10-08/48, URBROJ: 531-14-1-1-02-10-8, od 07 Listopada 2010. kojim se tvrdi da se postupak procjene utjecaja na okoliš ne treba izvesti.

Ministarstvo kulture je izdalo potvrdu Klasa: 612-07/10-01/1261, URBROJ: 532-08-03-01/1-10-2, od 27 Srpnja 2010. kojom se tvrdi da se procjena utjecaja zahvata na ekološku mrežu ne treba izvesti.