Strukturni fondovi 2014. - 2020. - Prioritetna os 5

PRIORITETNA OS 5: KLIMATSKE PROMJENE I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Glavni ciljevi ove prioritetne osi odnose se na unaprjeđenje sustava za praćenje i procjenu utjecaja klimatskih promjena, poboljšanje sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća uključujući i investicije u smanjenje opasnosti od prioritetnih rizika ponajprije povezanih s poplavama. Hrvatske vode posebno su uključene u aktivnosti i ulaganja vezana uz posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama kojima se ostvaruje specifični cilj ove prioritetne osi a to je - jačanje sustava upravljanja katastrofama (5b1)

Ukupna alokacija za ovaj cilj iznosi 215 milijuna eura (sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj)  a sve aktivnosti i projekti koji će se realizirati imaju za cilj razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa kroz jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta te podizanje svijesti, educiranje, opremanje i pripremanje stanovništva i spasilačkih timova te rješavanje određenih prioritetnih rizika iz Procjene rizika od katastrofa za RH iz 2015. godine: požari otvorenog tipa, štetno djelovanje voda (poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela) te potresi. Radi se o projektima koje zajedno provode Hrvatske vode i Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS).

Projekti Hrvatskih voda:

 • Priprema studijske dokumentacije za projekte upravljanja rizicima od poplava
 • Modernizacija lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
 • Projekt unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u Republici Hrvatskoj (VEPAR)
 • Ogulin
 • Karlovac – Sisak

Projekti DUZS-a:

 • Na putu do smanjenja rizika od katastrofa (SROK)
 • Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje
 • Modernizacija radio-komunikacijske opreme sustava civilne zaštite (TETRA)
 • Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske
 • Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)
 • Jačanje kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) u preventivi i odgovoru na slučajeve pojave katastrofa
 • Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe smanjenja rizika od katastrofa
 • Izrada studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite (NNS)