NPOO 2021 - 2026 - Program razvoja javne vodoopskrbe i odvodnje

Europska unija

Ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu obuhvaćena su kroz komponentu Gospodarstva, podkomponentu C1.3. „Unaprjeđenje vodnog gospodarstva i gospodarenja otpadom“, reformsku mjeru C1.3. R1 Provedba programa vodnog gospodarstva. Ulaganja koja su predviđena kroz provedbu programa vodnog gospodarstva doprinijet će, između ostalog, osiguranju dostupnosti sigurne vode za piće građanima (osobito na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima, zatim kroz prioritetne manje investicije u izgradnje/rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe diljem RH), smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama kroz povećanje priključenosti na sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima.

Sastavni dio NPOO-a jest i provođenje cjelovite reforme u sektoru vodnih usluga kako bi se ojačale provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet te financijska i tehnička samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga.

Doprinos poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa s ciljem postizanja veće otpornosti na klimatske promjene, povećanja broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom te broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda provodi se kroz ulaganja u manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje identificiranih u okviru programskih sastavnica:

  • Provedba investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava odvodnje

  • Osiguranje kvalitetne i sigurne vodoopskrbe na ruralnim, brdskim i demografski ugroženim područjima i

  • Razvoj vodoopskrbe na području Hrvatske