NPOO 2021 - 2026 - Program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama

Europska unija

Reformske mjere vezane uz postizanje ciljeva zelene i digitalne tranzicije odnose se i na program smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.

Efekti klimatskih promjena dovode u pitanje sigurnost i postignutu razinu zaštite na postojećim zaštitnim sustavima odnosno povećavaju rizik od poplava na već branjenim područjima. U cilju smanjenja negativnih posljedica klimatskih promjena potrebno je uspostaviti ugroženu (narušenu) sigurnost i time osigurati, te podići funkcionalnost sustava zaštite od poplava te time smanjiti rizik od poplava.

Glavni izazovi su doprinos:

1. ispunjenju ciljeva zaštite voda prema Okvirnoj direktivi o vodama

2. ispunjavanju ključnih ciljeva vezanih za vode iz Strategije EU za bioraznolikost do 2030. godine koji se odnose na obnavljanje slatkovodnih ekosustava i prirodnih funkcija rijeka, uključujući uklanjanje zastarjelih pregrada i obnavljanje poplavnih površina

Doprinos zadanim ciljevima ostvarit će se kroz provedbu programa do 2026.

Program će se provesti kroz dvije programske sastavnice:

  1. Smanjenje rizika od štetnog djelovanja voda na području Hrvatske

  2. Revitalizacija slatkovodnih sustava

Realizacijom investicijskih projekata smanjenja rizika od katastrofa povećava se učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske.

Realizacijom projekata odobrenih u okviru te dvije sastavnice omogućit će se sljedeće:

  • 20.000 stanovnika će imati korist od mjera zaštite od štetnog djelovanja voda čime će se smanjiti rizik od poplava za stanovništvo,

  • Revitalizacija vodotoka u dužini od 27 km, odnosno povezati napušteni rukavci i kreirati sekundarna močvarna staništa rijeka (vodno područje rijeke Dunav, podsliv rijeka Drave i Dunava), ukloniti invazivne vrste (jadransko vodno područje - ušće rijeke Neretve), revitalizirati staništa stajačica uspostavom povoljnog režima voda, te čišćenja nataloženog sedimenta.