Europski fondovi

Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova (ESI fondovi). Europski fondovi su zamišljeni kao financijski instrumenti koji podupiru provedbu pojedine politike Europske unije u zemljama članicama, a Republika Hrvatska moći će koristiti sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda te Kohezijskog fonda.

Za korištenje ESI fondova ključan je strateški okvir jer se novac usmjerava na postizanje ciljeva identificiranih unutar određenog strateškog okvira. Strateški okvir je niz javnih politika (strategija, uredbi, zakona, podzakona itd.) koji sadržavaju ciljeve i smjernice za razvoj Europske unije i određene države članice, ali i prioritete koji će se financirati.

Ključni strateški okvir Europske unije za razdoblje 2014.-2020. čine Kohezijska politika, Strategija Europa 2020 i pojedine sektorske javne politike.

Na razini Republike Hrvatske, strateški okvir za korištenje ESI fondova određen je Sporazumom o partnerstvu, operativnim programima, Zajedničkim nacionalnim pravilima i Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje ESI fondovima u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. te uredbama koje propisuju nadležnost pojedinih tijela za svaki ESI instrument.

Operativni programi su dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova. Republika Hrvatska je donijela četiri takva programa, a aktivnosti unutar svakog operativnog programa financiraju se iz odgovarajućeg ESI fonda (Kohezijski fond, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo).

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. temeljni je programski dokument kojim se provodi kohezijska politika Europske unije i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. nastavlja se na Operativni program "Zaštita okoliša 2007.- 2013." koji je pak nastavak IPA Operativnog programa „Okoliš“. Na taj način se osigurava uspješan kontinuitet i nastavak aktivnosti započetih još u pretpristupnom razdoblju.

Ugovaranje i provedba projektaUgovaranje i provedba projektaUgovaranje i provedba projekta

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dodijeljena je uloga Posredničkog tijela razine 1 dok je Hrvatskim vodama dodijeljena uloga Posredničkog tijela razine 2 za specifični cilj 5b1 (Jačanje sustava upravljanja katastrofama), te za specifične ciljeve 6ii1 i 6ii2 (Ulaganje u vodni sektor) kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve) u sklopu Investicijskog prioriteta 6: Zaštita okoliša i održivost resursa. Za navedene specifične ciljeve alocirano je 1.264.340.216 eura.

Operativni program konkurentnost kohezija

Prioritetna os 5Prioritetna os 6

Operativni program "Zaštita okoliša 2007.- 2013."

Operativni program „Zaštita okoliša 2007.-2013.“ u sklopu kojeg Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU Hrvatskih voda provodi funkciju Posredničkog tijela razine 2, sastoji se od tri prioriteta:

 

Prioritet 1 Vode
Prioritet 2 "Otpad
Tehnička pomoć Prioritet 3

 

 

 

Upravljačka struktura i pripadajuća tijela OP „Zaštita okoliša 2007.-2013.“ u odabiru i provedbi EU projekata sufinanciranih iz strukturnih instrumenata nastavlja se na operativnu strukturu IPA Operativnog programa „Okoliš“ u sklopu kojeg su Hrvatske vode obavljale funkciju Provedbenog tijela za prioritet 2 Operativnog programa „Okoliš“.. Na taj način se osigurava uspješan nastavak već započetih aktivnosti u pretpristupnom razdoblju.

 

Upravljačko tijeloMinistarstvo zaštite okoliša i prirode
UPRAVLJAČKO TIJELO RAZINE 1Ministarstvo zaštite okoliša i prirodeMinistarstvo poljoprivredeMinistarstvo zaštite okoliša i prirode
UPRAVLJAČKO TIJELO RAZINE 2Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostHrvatske vodeSredišnja agencija za financiranje i ugovaranje
 PRIORITET 1PRIORITET 2PRIORITET 3