Izmjene i dopune Trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje prvu izmjenu i dopunu trajnog ograničenog Poziva za „Financiranje projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026.“ (14. 4. 2022.) inicijalno objavljenog 16.12.2021. godine na mrežnim stranicama Ministarstva.
 
Obzirom na uočene potrebe, izvršene su nužne izmjene i dopune Poziva koje se odnose na sljedeće:

  • produljenje roka provedbe projekta gdje se krajnji rok zaprimanja projektnih prijedloga pomiče na 31.12. 2022. ili  do iskorištenja sredstava,
  • dozvoljena je mogućnost prijavljivanja projektnih prijedloga sa partnerom,
  • definiran je način i dokumenti kojima se dokazuje postignuće ciljanih vrijednosti pokazatelja,
  • dodatno su pojašnjene procedure koje se odnose na sagledavanje mogućih utjecaja zahvata u odnosu na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže u svrhu ispunjavanja zahtjeva zadanih principom „ne nanosi značajnu štetu (tzv. DNSH),
  • dopunjene su prihvatljive aktivnosti projekata,
  • dodana je točka kojom je definirana mjera informiranja i vidljivosti,
  • dodana je točka kojom je definirana zaštita osobnih podataka.

 
U okviru ovih izmjena i dopuna Poziva, izmijenjen je i dopunjen dokument Uputa za prijavitelje. Također, izmijenjen je i dopunjen Prijavni obrazac (Opis projekta za odobravanje izravne dodjele).

Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u izmjenama i dopunama Uputa za prijavitelje.
Prethodna verzija Uputa za prijavitelje i pripadajuće dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća.

Ovim Pozivom dodjeljivati će se bespovratna sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost (dalje u tekstu: MOO) kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (dalje u tekstu: NPOO) za financiranje provedbe projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama kojima se povećava učinkovitost upravljanja vodama i poplavnim rizicima, prvenstveno koristeći, gdje god je to moguće tzv. zelene mjere, čime se neposredno štite životi, zdravlje i imovina stanovništva Hrvatske. 
Isto tako potrebno je osigurati poboljšanje stanja površinskih i podzemnih voda odnosno uspostaviti najmanje dobro ekološko stanje voda, revitalizirati vodotoke i uspostaviti prirodnu funkciju rijeka prije svega na područjima NATURA 2000 kako bi se potencirali sinergijski efekti zaštite prirode i voda, a potom i ostalih područja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem ograničenog postupka u modalitetu trajnog Poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih EU sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost predviđenih za ovaj Poziv ili isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga što je 31. 12. 2022., i to unaprijed određenom prijavitelju koji je unaprijed definiran temeljem Zakona o vodama, a to su Hrvatske vode.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem e-mail adrese npoo-poplave@mingor.hr.

Ministarstvo zadržava pravno na izmjene i dopune Poziva.
Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva.
Upute se objavljuju u verziji sa vidljivim izmjenama i u čistopisu. 

Izmjene i dopune trajno ograničenog poziva
Upute za prijavitelje - čistopis
Upute za prijavitelje - izmjene