Budući postupci JN u sklopu vodno-komunalnih projekata odobrenih kroz OPKK 2014. – 2020.

Popis tendera u pripremi u sklopu vodno – komunalnih projekata odobrenih za EU sufinanciranje kroz Prioritetnu os 6 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020, a za koje će se objaviti postupci javne nabave.