Opća uredba o zaštiti podataka

Dana 25. svibnja 2018.  stupila je na snagu  Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Uredba je obvezujuća i izravno je primjenjiva na sve organizacije koje  koriste odnosno obrađuju osobne podatke u poslovne svrhe.

U nastavku, uz Opću uredbu o zaštiti podataka, možete preuzeti Zahtjev za pravo na pristup ispitanika te pročitati Pravila privatnosti Hrvatskih voda.

Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679. (GDPR)

Zahtjev za pravo na pristup ispitanika

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI  

1.   Opće informacije

Ova Pravila zaštite privatnosti (u nastavku: Pravila) opisuju koje vaše osobne podatke prikupljamo, na koji način ih obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim podacima.

Hrvatske vode, kao voditelj obrade, obrađuju osobne podatke posjetitelja stranice www.voda.hr u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka 2016/679).

Poštujemo vašu privatnost i obrađujemo osobne podatke pošteno i zakonito, isključivo na temelju valjanih pravnih osnova, odnosno sukladno vašim suglasnostima za obradu.

2.   Način i svrhe obrade osobnih podataka

VODNE NAKNADE

Člankom 6. stavak 2. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 propisano je da se obrada osobnih podataka smatra zakonitom ukoliko je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Zakonitost obrade i prikupljanja osobnih podataka o  obveznicima plaćanja vodnih naknada proizlazi iz:

- Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva(„Narodne novine“ broj  153/2009., 90/2011., 56/2013. 154/2014. 119/2015., 120/2016., 127/2017., 66/2019. i 36/2024.), članak 5. stavak. 3,  kojim je propisano da je obračun i naplata vodnih naknada u interesu Republike Hrvatske;

- Zakona o vodama(„Narodne novine“, broj 66/2019., 84/2021. i 47/2023.), članak 199. stavak 2. točka 13. i stavak 4., kojim je propisano  da je između ostalog djelatnost Hrvatskih voda obračun i naplata vodnih naknada u skladu sa zakonom kojim se uređuje financiranje vodnoga gospodarstva, i da su ti poslovi javna ovlast.

Hrvatske vode će Vaše prikupljene osobne podatke obrađivati vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost.

Obrada osobnih  podataka  će  biti u skladu sa svrhom prikupljanja, a prikupljaju se samo podaci koji su nužni za izvršavanje javne ovlasti, obračun i naplata vodnih naknada i čuvati će se  tijekom ograničenog vremenskog razdoblja te na način kojim se osigurava njihova sigurnost.

VODOPRAVNI AKTI

Člankom 6. stavak 2. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 propisano je da se obrada osobnih podataka smatra zakonitom ukoliko je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade.

Zakonitost obrade i prikupljanja osobnih podataka o strankama u postupku izdavanja vodopravnih akata proizlazi iz:

- Zakona o vodama(„Narodne novine“, broj 66/2019., 84/2021. i 47/2023.), članak 199. stavak 2. točka 9. i stavak 4., kojim je propisano  da je između ostalog djelatnost Hrvatskih voda vođenje vodne dokumentacije i jedinstvenoga informacijskog sustava voda te izdavanje vodopravnih akata u skladu s Zakonom o vodama, i da su ti poslovi javna ovlast.

Hrvatske vode će Vaše prikupljene osobne podatke obrađivati vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost.

Obrada osobnih  podataka  će  biti u skladu sa svrhom prikupljanja, a prikupljaju se samo podaci koji su nužni za izvršavanje javne ovlasti, izdavanje vodopravnih akata i čuvati će se  tijekom ograničenog vremenskog razdoblja te na način kojim se osigurava njihova sigurnost.

VIDEO NADZOR

Hrvatske vode video nadzorom prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji  obuhvaćaju stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Na ovaj način prikupljene Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine.

Zakonitost obrade i prikupljanja osobnih podataka putem video nadzora proizlazi iz legitimnog prava Hrvatskih voda da zaštite osobe i imovinu.

OSTALE OBRADE OSOBNIH PODATAKA 

Člankom 6. stavak 2. točka c. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 propisano je da se obrada osobnih podataka smatra zakonitom ukoliko je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade, a člankom 6. stavak 2. točka f. iste ukoliko je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili trećih strana.

Hrvatske vode će Vaše prikupljene osobne podatke obrađivati vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka: zakonitost, poštenost, transparentnost.

Svaka obrada osobnih  podataka  će  biti u skladu sa svrhom prikupljanja, a prikupljaju se samo podaci koji su nužni za izvršavanje pravnih obveza i legitimnih interesa Hrvatskih voda i čuvati će se  tijekom ograničenog vremenskog razdoblja te na način kojim se osigurava njihova sigurnost.

KONTAKTIRANJE

Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

3.   Primatelji osobnih podataka

Hrvatske vode će vaše osobne podatke prosljeđivati drugim primateljima isključivo na temelju zakonske obveze, odnosno opravdanog zahtjeva ovlaštenog javnopravnog tijela.

Po potrebi osobni podaci će se prosljeđivati i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke potpore u izvršavanju javnih ovlasti  uz obvezne mjere povjerljivosti i zaštite podataka.

4.   Zaštita osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Pristup vašim osobnim podacima ograničen je samo na one zaposlenike kojima su te informacije nužne  u izvršavanju poslova i zadataka iz njihove nadležnosti. Kontinuirano educiramo naše zaposlenike o važnosti povjerljivosti podataka te čuvanju privatnosti i zaštiti Vaših podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za predmetnu obradu i ne čuvamo ih dulje nego li je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

5.   Vaša prava

U svakom trenutku od nas možete zatražiti informaciju o obradi vaših osobnih podataka i zatražiti ostvarivanje sljedećih prava:

  • pravo na pristup  podacima koji se odnose na vas,
  • ispravak ili dopunu vaših osobnih podataka kako bi uvijek bili točni,
  • brisanje osobnih podataka,
  • ograničenje obrade osobnih podataka, npr. kada prigovarate točnosti osobnih podataka, a za vrijeme dok ne provjerimo njihovu točnost.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete podnijeti prigovor Agenciji zaštitu osobnih podataka na kontakt :

Selska 136, HR – 10 000 Zagreb, email: azop@azop.hr

6.   Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka  mogu se uputiti na adresu elektroničke pošte zastita.podataka@voda.hr ili predati  neposredno ili poštom na adresu: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb.

Obrazac Zahtjeva za pravo ispitanika na pristup nalazi možete preuzeti na web stranici Hrvatskih voda www.voda.hr

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. 

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Hrvatske vode
Ulica grada Vukovara 220
HR – 10 000 Zagreb
tel.  01/6307-333

zastita.podataka@voda.hr

U slučaju promjena ovih Pravila obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti dolje kako slijedi.

/sites/default/files/heroimages/javnost.png