Antikorupcijski program

Antikorupcijski program u Hrvatskim vodama

Sukladno ostvarenju mjera i ciljeva antikorupcijske politike Vlade RH, Hrvatske vode su 29.12.2009. godine usvojile Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Hrvatskim vodama za razdoblje 2010. - 2012.

Mjere sustavnog otklanjanja korupcije

Antikorupcijski program obvezuje Hrvatske vode na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, uz primjenu odgovarajućih institucionalnih aktivnosti, poštivanje rokova izvršenja, te obvezu izvješćivanja resornog ministarstva.

Cilj 1. Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu

Konkretne mjere sustavnog otklanjanja uzroka korupcije koje aktivno djeluju na ostvarenje prioritetnih ciljeva Vladine antikorupcijske politike su sljedeće:

Popis mjera za jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
1.1. opći i posebni ciljevi, osnovne organizacijske vrijednosti, osnovni principi u pogledu odnosa s trećim stranama;
1.2. specifične vrijednosti i pravila za prevenciju korupcije i osiguranje profesionalnog ponašanja – sadržane u Pravilniku o radu Hrvatskih voda i Etičkom kodeksu
1.3. izjava o povjerljivosti i nepristranosti za sve zaposlenike – pohranjena u Uredu za pravne i kadrovske poslove
1.4. disciplinske mjere koje se mogu poduzeti kad postoji kršenje pravila profesionalnog i etičkog ponašanja – sadržane u Pravilniku o stegovnom postupku i Etičkom kodeksu
1.5. u natječajnoj dokumentaciji primjenjuje se klauzula integritet i izjava o integritetu
1.6. provedba prava na pristup informacijama: ustrojen i na www.voda.hr  objavljen Katalog informacija, te uspostavljen Službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama koji se vodi u Uredu generalnog direktora
1.7. objavljivanje informacija o radu Hrvatskih voda: aktivnosti, troškovi rada, izvori financiranja, informacije o javnoj nabavi i druge slične informacije na www.voda.hr

Cilj 2. Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama

Popis mjera za stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
2.1. imenovan je službenik za informiranje
2.2. imenovan je povjerenik za etiku u svrhu zaprimanja pritužbi o neetičnim ponašanjima radnika, te promoviranje etičkog postupanja u međusobnim odnosima radnika
2.3. uspostavljanje i  jačanje sustava „financijskog upravljanja i kontrole“: uspostavljen sustav financijskog upravljanja i kontrole, sastavljena knjiga procesa
2.4. jačanje „unutarnje revizije“ – ustrojena Služba za internu reviziju i kontrolu
2.5. uspostavljen revizorski odbor koji prati postupak financijskog izvješćivanja, učinkovitost sustava interne revizije, sustava unutarnje financijske kontrole, upravljanja rizicima, te nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih izvješća
2.6. izrada godišnjih planova rada za službenika za informiranje, povjerenika za etiku, za sustav financijskog upravljanja i kontrole, unutarnju reviziju i revizorske odbore
2.7. sustav prijavljivanja nepravilnosti – smjernice za prijavljivanje nepravilnosti i imenovanje osobe za nepravilnosti

Cilj 3. Afirmacija pristupa "nulte tolerancije" na korupciju

Popis mjera za afirmaciju pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju
3.1. procjenu aktualnog stanja, testiranje razine znanja radnika i edukaciju radnika provodi Ured za pravne i kadrovske poslove
3.2. poduka radnika iz područja etike, financijskog upravljanja, unutarnjeg nadzora i kontrole, javne nabave, zaštite oštećenika koji u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, te informiranja
3.3. planovi edukacije radnika izrađuju se i vode u Uredu pravnih i kadrovskih poslova

 

Povjerenik za etiku

Mirjana Herljević
E-mail: mirjana.herljevic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-418

Službenik za zaštitu prijavitelja nepravilnosti

Ivan Tot
E-mail: povjerljiva.osoba@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-486

Voditelj Službe za unutarnju reviziju

Siniša Andrijanić
E-mail: sinisa.andrijanic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-625

Službenik za informiranje

dr. sc. Danko Biondić
E-mail: danko.biondic@voda.hr
Kontakt telefon: 01/6307-323

/sites/default/files/heroimages/onama.png